TR | EN
Stajlar

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Programı toplam 45 iş günü olarak belirlenmiştir.

Bu 45 iş gününün 30 günü Birinci Grup (Döküm, Üretim / İmalat), diğer 15 günü ise İkinci Grup İşletme-Organizasyon Stajına aittir.

Öğrenci, öncelikle staj yapacağı işletmeye/fabrikaya ait bilgileri Bölüm Staj Komisyonuna bildirir, uygun görülen başvurular için gerekli yazışmalar tamamlanır. Stajını tamamlayan öğrenci, staj defteri doldurarak takip eden yarıyılın en geç ilk 3 haftası içerisinde  Bölüm Staj Komisyonuna teslim etmek zorundadır.

Staj Defteri doldurulurken norm yazı stili tercih edilmeli ve mürekkepli kalem kullanılmalıdır. Parça, kalıp, cihaz, tezgâh resimleri, teknik resim kurallarına uygun olarak kurşun kalemle çizilecektir. Ekipman ve tezgâhlar şematik ya da fotoğraf şeklinde gösterilebilir.

 1. BİRİNCİ GRUP METALURJİK ÜRETİM VE MALZEME İMALAT STAJI

Metalurjik Üretim ve Malzeme İmalat Stajı, metalik, seramik, polimer veya kompozit esaslı malzemelerin üretilmesi ve bunların şekillendirilme süreçlerinden oluşmaktadır. Metalurjik Üretim ve Malzeme İmalat Stajının; derslerde anlatılan teorik üretim süreçlerini pratikteki uygulamalarla görerek daha iyi anlayabilmek için, altyapısı güçlü, AR-GE ve Kalite Güvence sistemine sahip kurumsallaşmış Entegre Tesislerde veya Entegre Tesis kapsamına girebilecek büyük kuruluşlarda yapılması avantajlıdır.  Staj yeri seçiminde, mesleki hayatınıza katkı sağlayacak, staj konusuna önem veren kuruluşlar tercih edilmelidir.

Metalurjik Üretim ve Malzeme İmalat Stajı, 15 işgünü döküm ve 15 işgünü metalurjik üretim ve/veya malzeme imalat yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yalnızca dökümhaneye sahip bir işletmede stajın döküm kısmı yapılabilir. Diğer Üretim Yöntemleri ise, ilgili sürece ait yeterli özellik ve donanıma sahip başka tesislerde yapılmalıdır.

 • Döküm

Bu staj, metalik malzemelerin döküm metoduyla şekillendirme sürecini kapsamaktadır. Bu kapsamda, işletmede mevcut döküm yöntemlerine ait, model, maça, kalıplama, ergitme, temizleme ve yarı mamül ve mamül kalite kontrol süreçleri ile ilgili bilgiler detaylı olarak verilmelidir. Seçilen kalıplama ve döküm yöntemi, yolluk ve besleyici hesaplarının, parça geometrisine ve ağırlığına, malzeme cinsine göre nasıl yapıldığı araştırılmalıdır. İşletmede kullanılan tezgah, ocak, hammadde, sarf malzeme, katkı maddeleri ilgili kapasite bilgileri, teknik özellikleri, bakım ve onarımlarına ait bilgilere mutlaka yer verilmelidir.

Malzemenin özelliklerini iyileştirme amacıyla uygulanan ısıl işlem türlerinden tavlama, sementasyon, nitrürasyon, sertleştirme, ıslah ve meneviş işlemlerinin ne tür malzemelere hangi amaçlarla uygulandığı ve elde edilen özellikler belirtilmelidir.

 • Metalurjik Üretim ve Malzeme İmalat Yöntemleri

Bu staj, metalik ve metalik esaslı olmayan malzemelerin üretimi ve şekillendirme süreçlerini içermektedir. Stajın yapıldığı tesis bünyesinde mevcut üretim ve/veya şekillendirme yöntemleri ile ilgili çalışmalar, kullanılan malzeme ve donanımlar incelenmelidir.

 • Soğuk Şekillendirme: Kesici takımlarla ya da şekil verici kalıp techizatlarla yapılan üretimler, üretimde kullanılan pres ve kalıplar ile bunların bağlama düzenleri incelenir.
 • Sıcak Şekillendirme: Malzemelerin plastik şekil alabilme kabiliyetleri ve bunu etkileyen sıcaklık, ısıtma sistemi, şekillendirme kalıpları ve techizatları, hadde, dövme, tel ve boru çekme usulleri ve bu yöntemle yapılan üretim türleri özelliklerine göre incelenir.
 • Talaşlı Şekillendirme: Elle ya da makina ile talaş kaldırılarak yapılan işlemlerdir. Her türlü kesme, eğeleme, tornalama, frezeleme, delme, planyalama, taşlama, lepleme, honlama ve parlatma işlemleri, bu usullerle yapılan üretim çeşitleri ile bunların malzemeleri incelenecektir.
 • Kaynak: Aynı yada ayrı cins malzemeyi veya başka bir malzemeyi çeşitli usullerle birleştirecek bu iki malzemeyi birbirine bağlayan metalurjik işlemlerin etüdü ile, bu birleştirmelerin yapıldığı, elektriksel, gaz ergitmeli, oksi-asetilenli ve diğer birleştirmeler incelenir. Birleştirilen malzemelerin cins ve özelliklerine göre seçilen usuller, kullanılan kaynak elektrodları ve bunların özellikleri tesbit edilecek, kaynak kalitesinin nasıl kontrol edildiği araştırılacaktır.
 • Metalurjik Üretim: Üretimde kullanılan cevher ve özellikleri, cevherin zenginleştirilmesi ve hazırlanması, ergitilmesi ve rafinasyonu incelenerek ürünlerin/curufların değerlendirilmesi yapılacaktır. Ergitmede kullanılan yardımcı işletme malzemelerinin cins ve özellikleri tesbit edilecek ve bunların mamül özelliklerine etkisi araştırılacaktır. Ergitme sonunda elde edilen ürünün direkt kullanılıp kullanılmayacağı, daha sonra hangi işlemlere tabi tutulup ne tür özelliklerin elde edileceği belirtilecektir. Ayrıca üretilen malzemenin kalitesi ve kaliteyi etkileyen faktörleri belirtip kimyasal analiz hakkında bilgi edinilecektir.
 1. İKİNCİ GRUP İŞLETME-ORGANİZASYON STAJI

İşletme stajı ise en son yapılan staj olup mühendislik kariyerine sahip olacak kimselerin asgari düzeyde bilmesi gereken konuları öğrenmesi içindir. Öğrencilerin II. Grup İşletme-Organizasyon stajı kapsamında yapılması gerekenler aşağıda özetlenmiştir. Bu staj esnasında işletmeden elde edilecek tüm formlar (iş emri, iş etüdü, v.s.) staj defterine eklenecektir.

 • Staj yerinin tanımı; İşletmenin tam adı ve adresi, tarihçesi, varsa bağlı olduğu üst kuruluş, Ürettiği ana ürünler ve bunların yıllık üretim miktarları, İşletmenin sermayesi ve sermaye dağılımı
 • Tesis Planlaması: İşletmenin hitap ettiği pazarla ilişkileri (Pazar payları v.s.), hammaddelerin temin yeri ve şekli, ulaşım imkânları, iklim koşulları ve üretime etkileri, Enerji ve güç gereksinimleri, İşgücü nitelikleri (çalışanların eğitim ve uzmanlıklarına göre dağılımları), Çevresel etkiler ve etmenler
 • İşletmeye ait organizasyon şeması
 • Üretim sisteminin planlanması (Proje tipi, parti tipi veya seri üretim)
 • Maliyet analizi: Üretimdeki ürün veya ürünlerin maliyetini belirleyen etkenler (malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel giderler v.s.)
 • İşletmede yapılan iş etüdü ve metod etüdü çalışmalarının tanımlanması, varsa örnek çalışmaların belirtilmesi
 • Üretim planlaması ve üretime dönük uygulamaların tanımlanması
 • Kalite kontrol çalışmalarının tanımlanması
 • İşletmenin her kısmında bilgisayar kullanım oranı ve uygulamadaki yeri
 • İşletmenin çevreye olan etkilerinin incelenmesi (sosyo-ekonomik etkiler, ekolojik etkiler v.s.)

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj ilkeleri, Staj Sürecini açıklayan belge ve başvuru için gerekli tüm belgeler aşağıda sıralanmıştır.