TR | EN

Ana Sayfa

Sevgili Öğrenciler, Değerli Ziyaretçiler…
15 Mayıs 1996 tarihinde kurulan ve ilk öğrencisini 1996-1997 öğretim yılında alan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim halen 4 profesör, 3 doçent ve 6 doktor öğretim üyesiyle devam etmektedir.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans Programına her yıl 60 civarında öğrenci kabul edilmektedir ve programın normal öğretim süresi 4 yıldır.
Sürekli yenilenen bölümümüzün müfredatı geleneksel üretim metalürjisinden geleceğin bilimi nano-teknolojinin temel bileşeni olan nano-malzemelere kadar çok geniş konuları kapsamaktadır.
Ayrıca programdaki sosyal, teknik ve tasarım seçmeli gruplarındaki dersler değişen şartlarda kendisini sürekli yenileyebilen donanımlı Metalürji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeye yönelik seçilmiştir. Erasmus programı kapsamında öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapabilen öğrencilerimiz için çift anadal ve yandal yapma fırsatı da mevcuttur.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliğine ilaveten disiplinler arası Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim dalında da yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulan lisans mezunu öğrencilerimiz dilerlerse bilimsel çalışmalarımızın ortağı olabilmektedirler.
Mevcut öğrencilerimize yeni öğretim yılında üstün başarılar dilerken Orta Anadolu’nun en güzel şehirlerinden birisi olan Eskişehir’ deki bu donanımlı bölüme mühendis olma arzusundaki tüm yetenekli öğrencileri de davet ediyorum.
Saygılarımla…
Prof. Dr. Mustafa ANIK

Mezun Durumda Öğrenciler için Proje Stajı
22.01.2021

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında mezun durumunda olan öğrencilerle sınırlı kalmak kaydıyla, öğrencilerimizin staj/uygulama eğitimlerini dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle akademik birimde tamamlayabilmelerine karar verilmiştir. Uygun staj yeri bulamayan mezun durumdaki öğrencilerin 21 Şubat 2021 tarihine kadar Araş.Gör.Dr. R.Can ÖZDEN'e (rcanozden@ogu.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. Müraacat edebilmek için öğrenci bilgi sistemindeki mezuniyet değerlendirme sekmesinde eksik ders gözükmemelidir. 

Mezun durumda olmayan öğrencilerimiz, kendi imkanları ile buldukları fabrikalarda staj yapabilirler. Bu öğrencilerimiz için süreç daha önce olduğu gibi işleyecektir. Süreçte farklı olan tek şey evrakların elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğudur. Islak imzalı şekilde taranmış evrak staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce metalurji@ogu.edu.tr adresine elektronik posta ile iletmelidir.

Gerekli SGK işlemleri bölüm tarafından gerçekleştirildikten sonra ilgili evrak size elektronik posta yolu ile gönderilecektir. Bölümümüz öğrencileri zorunlu stajları kapsamında okulumuzca sigortalanmaktadır. Buna göre bölümümüzün, öğrencilerimizin staj süresinde oluşabilecek iş kazası veya günlük rapor alma işlemlerinin dekanlığa bildirilme yükümlüğü bulunmaktadır.  Aksi durumda maddi cezai yaptırım uygulanacaktır. Bu yükümlülük doğrultusunda öğrencilerimizin günlük rapor veya iş kazası bilgilerini "aynı gün" içerisinde bölüme bildirmesi gerekmektedir.

Staj takip eden 3 hafta içerisinde staj defterleri yine çevrimiçi olarak metalurji@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir.   (Staj Defteri)

Staj Esnasında Oluşabilecek Sağlık Sorunlarında Öğrencilerin Ve Bölümün Sorumluluğu Hakkında
20.01.2021

Bölümümüz öğrencileri zorunlu stajları kapsamında okulumuzca sigortalanmaktadır. Buna göre bölümümüzün, öğrencilerimizin staj süresinde oluşabilecek iş kazası veya günlük rapor alma işlemlerinin dekanlığa bildirilme yükümlüğü bulunmaktadır.  Aksi durumda maddi cezai yaptırım uygulanacaktır.

Bu yükümlülük doğrultusunda öğrencilerimizin günlük rapor veya iş kazası bilgilerini "aynı gün" içerisinde bölüme bildirmesi gerekmektedir. Öğrencilerimize duyurulur.

Öğrenci Kimlik Kartlarının Teslimi Hakkında
25.12.2020

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen yazıda,

"İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akıllı Kart Merkezi Birimi tarafından hazırlanan 2020-2021 öğretim yılında yeni kayıt olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, bandrolleri ile teslim işlemleri için gerekli olan tutanak, foım ve öğrenci listeleri fiziksel ortamda gönderilecektir.
Öğrenci kimlik kartlarının 13.08.2020 tarih ve 20/07 Sayılı Senato Kararına istinaden bizzat kart sahiplerinin kendilerine veya noter vekaleti ile vekillerine teslim edilmesi zorunludur.
Öğrencilere Öğrenci kimlik kartı teslimi sırasında hem gönderilen imza listesinin hem de 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan ESOGÜ Kimlik Kartı Teslim Formunun imzalatılması gereklidir."

ibareleri yer almaktadır.

Buna göre öğrenci kartlarını teslim almak isteyen öğrencilerin 22 Ocak 2021 mesai saati bitimine dek bölüm sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyelerimizin Başarısı
25.11.2020

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve PLOS (The Public Library of Science) Biology Dergisi’nde yayımlanan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicator” başlıklı bir makale dünya çapında akademisyenleri atıf göstergelerine göre değerlendirildi. Her biri kendi alanlarında sıralanan akademisyenler arasında ilk %2’lik dilimde çeşitli alanlardan dört ESOGÜ’lü akademisyen de yer aldı.

Atıf, h-index, hm-index gibi çeşitli atıf indikatörlerine göre yapılan değerlendirmede %2’lik dilime giren isimler arasında bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Anık da yer almıştır. Akademisyenlerin tüm kariyerleri üzerinden yapılan bu değerlendirmede %2’lik dilimde Türkiye’den toplamda 614 akademisyen yer aldı.

 

Bölümümüz Youtube Kanalı Hakkında
4.08.2020

Bölümümüz Youtube kanalı aktif hale getirilmiştir. Özellikle tercih aşamasında olan öğrenci adayları için faydalı olabilecek bölüm tanıtım videomuza kanaldan ulaşabilirsiniz.

Kanala buradan veya ana sayfadaki " Hızlı Bağlantılar" sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Dış Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri
2.06.2020

DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ

  1. İlgili yarıyılda (yaz okulu dahil) ilgili bölümde veya üniversitemizin bir başka bölümünde eşdeğeri açılmamış olan bir ders, aşağıda belirtilen koşullarda, başka bir üniversiteden alınabilir.
  2. Sadece  200 AKTS’yi başarılı olarak tamamlamış öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında dış üniversiteden ders alabilir. Yaz okulunda AKTS sınırı aranmaz.
  3. Dış üniversiteden alınacak dersin kredisi, bölüm dersinin kredisinin %75’inden az olamaz. Dış üniversiteden alınacak dersin AKTS kredisi, bölüm dersinin AKTS kredisine eşit (veya büyük) olmalıdır.
  4. Güz ve Bahar Yarıyıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 13’de,  Yaz okulunda ise  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6’da belirtilen kredi üst sınırları aşılamaz. Aşılması durumunda dış üniversiteden alınacak/alınmış ders(ler) Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla silinir.
  5. Dış üniversiteden alınacak ders, ilgili yarıyılda alınan bir başka ders ile çakışamaz. Öğrenci aynı gün içinde farklı illerdeki üniversitelerden ders alamaz. Uzaktan eğitim ile sınırlı kalmak koşulu ile öğrencilerin yaz okullarında çakışma olmaması durumunda farklı illerden ders almasına izin verilir.
  6. Mühendislik Araştırmaları grubu dersler ile tasarım dersleri dış üniversitelerden alınamaz.
  7. Dış üniversiteden alınması talep edilen ders için öğrenci bölüm başkanlığına başvuru yapar. Dersin öğretim elemanı ve bölüm başkanlığının ön onayından sonra ders alma talebi ilgili yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu kararı alınmadan öğrenci dış üniversiteden ders alamaz. Öğretim üyesinin onayı için dersin haftalık bazda (14 hafta) detaylı içeriğinin ve içeriğin yer aldığı web sayfa adresinin ilgili öğretim üyesine elektronik posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
  8. Öğrenciler dış üniversitelerden  öğrencilik süresi boyunca  güz ve bahar yarıyıllarında en fazla üç ders alabilirler. Yaz okulunda alınacak dersler bu sayıya dahil değildir.
  9. Herhangi bir nedenle (ilgili dersin açılmaması veya almaktan vaz geçilmesi vb) dış üniversitede derse kayıt olunmaması halinde  öğrenci, iki hafta içinde, ders alma kararının iptali için Fakülte Dekanlığına, bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

“DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ” Fakülte Yönetim Kurulu’nun 29.05.2020 tarih ve 27/10 sayılı kararı ile güncellenmiştir.